Šiuolaikiška, darni, saugi, atvira pozityviai kaitai, bendradarbiaujanti ugdymo įstaiga, ugdanti tautines vertybes ir pilietiškumą, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas ugdymą(si) skatinančioje aplinkoje.

 

Tenkinti ugdytinių prigimtinius, socialinius-emocinius, pažintinius poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, efektyviai bendradarbiauti su socialine aplinka, sudaryti sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą ir darnų vystymąsi.

 

UGDYMO FILOSOFIJA
   

Pasaulyje mums skirta tiek daug… Tik turėkime akis matyti, širdį – pamilti ir rankas – viską apglėbti“

(B. L. Montgomery).

Prioritetinės sritys:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimas;

Inovatyvios, modernizuotos aplinkos palankiam vaikų ugdymui(si) kūrimas;

Bendruomenės bendravimo kultūros stiprinimas.

STIPRYBĖS

1.  Kompetentingas, darnus ir kūrybiškas kolektyvas.
2.  Gerai vertinamas įstaigos etosas, puoselėjamos tradicijos.
3.  Kuriama patraukli, saugi, estetiška ugdomoji aplinka.
4.  Vykdoma tikslinga ugdomoji veikla, tenkinami vaikų poreikiai, puoselėjami vaikų gebėjimai.
5.  Lopšelis-darželis yra gražios gamtos apsuptyje.
6.  Geras įstaigos mikroklimatas.
7.  Sudarytos sąlygos pedagogams kelti kvalifikaciją.
8.  Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.
9.  Teikiama logopedo pagalba, vykdoma plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos profilaktika.
10. Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas(sis).