UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS ,,ŠILELIS” prioritetinės veiklos sritys: etnokultūrinis ugdymas, sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos idėjų taikymas, vaiko socializacija.

       Etnokultūra – vaikų ugdymo(si) proceso svarbiausioji ašis. Lopšelio-darželio gyvenimo, veiklos ciklas susijęs su metų sezoniškumu, kalendorinėmis šventėmis, artima aplinka, vietovės išskirtinumu. Ugdytinius supažindiname su vertybinėmis nuostatomis, formuojame tinkamą požiūrį į tautinės kultūros tradicijas, kultūrinį paveldą. Etnokultūros temos yra integruotos į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas. Etninės temos ar jų elementai, medžiaga panaudojama pažintinėje (gamta, papročiai, istorija), meninėje (folkloras, rankų darbeliai, aplinkos apipavidalinimas, kūrybinė vaiko raiška, tautodailė), žaidybinėje (liaudies žaidimai), komunikacinėje (tautosaka), darbinėje, vaidybinėje veikloje. 
      Lopšelyje-darželyje įkurta seklyčia, kurioje organizuojamos įvairios veiklos. Čia vaikai gali susipažinti su senoviniais rakandais, juos išbandyti, susipažinti su liaudies amatais, dirbiniais.
      Geografinė padėtis leidžia  vaikams natūraliai  atrasti miesto ir kaimo panašumus bei skirtumus, susipažinti su istoriniu paveldu, miško įvairenybėmis.
      Įstaigoje plėtojamos ne tik įprastos, bet ir unikalios, pačių sukurtos tradicijos, šventės.  Renginiuose noriai dalyvauja visa darželio bendruomenė.

      Sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos idėjų taikymas. Vaiko sveikatos saugojimas, stiprinimas, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas plėtojamas per įvairią aktyvią veiklą (rytinę mankštą, kūno kultūros užsiėmimus, judrius žaidimus), per kitą veiklą (užsiėmimus, sportines šventes, išvykas, meninę-kūrybinę veiklą).
      Lopšelyje-darželyje yra atskira erdvė sportuoti – sporto kambarys, kuriame yra pakankamai aktyvų judėjimą skatinančių priemonių. Rytinės mankštos metu  vaikai atlieka pratimus netaisyklingos laikysenos, plokščiapėdystės profilaktikai.
      Įstaiga nuo 2012 m. sausio 9 d. dalyvauja programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Šioms programoms lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (ES parama) ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Kasdien nemokamai ugdytiniai geria pieną, valgo vaisius.
      Kiekvienais metais dalyvaujame Ukmergės rajono savivaldybės visuomeninio sveikatos rėmimo specialiose programose. Rengiame projektus, gauname papildomą finansavimą.

      Vaiko socializacija svarbi dėl tolimesnės socialinės patirties plėtojimo. Vaikystėje įgyjami žmonių tarpusavio pažinimo santykiai, elgesio motyvacija, savimonė, asmenybės bruožai išlieka visą gyvenimą. Svarbu sudaryti palankų sociokultūrinį kontekstą, kurio dėka vaikas galėtų tobulėti, tenkinti poreikius, perimti bendražmogiškąsias vertybes, kultūrinius pagrindus. Lopšelyje- darželyje sukurta palanki edukacinė aplinka, vykdoma ugdomoji veikla, sudarytos sąlygos vaiko poreikiams tenkinti. Veikia 2 savaitinio tipo grupės, jas lanko vaikai ir iš padidintos rizikos šeimų, kuriems reikalinga specialioji pagalba.