2014

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“
darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybė

Etatinis krūvis

2014 m.
I ketv.

2014 m.
II ketv.

2014 m.
III ketv.

2014 m.
IV ketv.

Pastabos

Direktorius

1

2898

2535

2520

2897.50  
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

0,5

1275

1267

1477

1614.87  
Logopedas

0,75

1776

1775

1820

1980.37  
Auklėtojas

1

1996

2215

2019

1776.25  
Meninio ugdymo pedagogas

0,75

1413

1547

1513

1564.65  
Gydytojas

0,25

390

389

384

2196.00  
Dietistas

0,25

271

271

268

762.50  
Sekretorius

1

1218

1234

1206

1243.00  
Vyr. buhalteris

1

2196

2206

2210

1243.00  
Ūkvedys

0,5

752

752

743

390.40  
Vyr. virėjas

1

1218

1232

1230

271.45  
Pagalbinis personalas

1

1108

1075

1133

1168.38